BudapestKörnyéke.hu
Adatvédelmi Tájékoztató

Preambulum

A Like Company Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181250; székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/b; adószám: 24767482-1-42; e-mail: [email protected]) a továbbiakban, mint Adatkezelő, kiemelt figyelmet fordít a természetes személyek személyes adatainak kezelésére az ilyen adatok megfelelő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására.

Az Adatkezelő aláveti magát a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak, továbbá a hatályos jogszabályoknak eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi webhely adatkezelését szabályozza https://budapestkornyeke.hu/. Az Adatvédelmi Tájékoztató elérhető az alábbi oldalon: https://budapestkornyeke.hu/adatkezeles/.

 

1. Adatkezelő és elérhetősége

Név: Like Company Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/b

Levelezési cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/b

E-mail: [email protected]

Adószám: 24767482-1-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-181250

Webhely: https:///www.likecompany.hu

A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság

NMHH nyilvántartásba vételi okirat száma: CE/24756-42018.

 

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

2. Tárhelyszolgáltató és elérhetősége

Név: Digital Ocean LLC.

Levelezési cím: USA New York 10013, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor.

Székhely: USA New York 10013, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor.

Telefonszám: +1 888 890 6714

E.mail: [email protected]

Webhely: https://www.digitalocean.com/

3. Fogalom meghatározások

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. érintett/Ön: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 4. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 5. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 6. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 7. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 9. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 10. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 11. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 12. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 13. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 14. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
 15. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
 16. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 17. tevékenységi központ:
  1. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
  2. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 18. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 19. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 20. vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.
 21. kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.
 22. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 23. érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
  1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 24. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
  1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
  2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.
 25. releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.
 26. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.
 27. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
 28. NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

4. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek mindenkor megfelelően történik.

5. Adatkezelések

5.1 Kapcsolatfelvétel

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok megnevezése és az adatkezelés célja

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Név

Ön azonosítása

Telefonszám

Önnel való kapcsolattartás, egyeztetés

E-mail cím

Önnel való kapcsolattartás, a válasz megküldéséhez szükséges.

Üzenet

A válasz kidolgozásához és kidolgozásához szükséges.

Az ajánlatkérés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az ajánlatkérés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az Ön e-mail címe esetében nincs szükség arra, hogy az személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre

 

Érintetek köre

A webhelyen megadott e-mailcímre üzenetet küldő valamennyi érintett (Ön)..

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

levelezési cím: 1111 Budapest, Bródy Sándor utca

telefon: a +36306224179 számon,

e-mail: [email protected]

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsolat felvétel célja a testre szabott ajánlat adása. Ezért a kapcsolatfelvétel során az adatkezelés ajánlat adásához szükséges ha Ön szeretne testre szabott ajánlatot kapni, akkor köteles lesz a személyes adatokat megadni. Egyébiránt az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

5.2 Ügyfélkapcsolat

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok megnevezése és az adatkezelés célja

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Név

Ön azonosítása

Önnel való kapcsolattartás,

Üzleti egyeztetés

Telefonszám

E-mail cím

Érintetek köre

Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot

tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart..

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

levelezési cím: 1111 Budapest, Bródy Sándor utca

telefon: a +36306224179 számon,

e-mail: [email protected]

Tájékoztatjuk, hogy a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:21. § alapján 5 év.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a kérését megfelelően teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk az Ön kérését megfelelően feldolgozni.

5.3 Könyvelés, számlázás

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok és az adatkezelés célja

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Név

Ön azonosítása

Elektronikus számla (e-számla) kiállítása

Könyvelési feladatok elvégzése

E-számla megküldése

Számlázási név

Számlázási cím

Érintetek köre

Az adatkezelő szolgáltatását igénylő valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

levelezési cím: 1111 Budapest, Bródy Sándor utca

telefon: a +36306224179 számon,

e-mail: [email protected]

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés könyvelési feladatok ellátásához és az e-számla kiállításához szükséges. Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy adatkezelő könyvelési feladatait és e-számla kibocsátását el tudja végezni.

5.4 A személyre szabott reklámok megjelenítése

A kezelt adatok és az adatkezelés célja

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Név

Szemelyre szabott online reklámok megjelenítése.

Telefonszám

E-mail cím

Érintetek köre

Az adatkezelő webhelyét használó valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

levelezési cím: 1111 Budapest, Bródy Sándor utca

telefon: a +36306224179 számon,

e-mail: [email protected]

Tájékoztatjuk, hogy Ön a személyre szabott reklámok megjelenítéséhez az önkéntes és kifejezett hozzájárulást adja akkor, amikor az Adatkezelő ilyen szolgáltatását választja.

5.5 További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor Önt erről a tényről, továbbá az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama) előzetesen tájékoztatja.

Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdéseivel összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Tájékoztatjuk, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor Adatkezelő tájékoztatja az érintetett (Önt).

6. Igénybe vett adatfeldolgozók

6.1 Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége.

Adatfeldolgozó neve

Digital Ocean LLC.

Elérhetőség:

101 Avenue of the Americas, 10th Floor, 10013. New York, USA

E.mail: [email protected]

Webhely: https://www.digitalocean.com/+1 888 890 6714

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás.

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Az érintett által megadott valamennyi adat.

A webhely elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Érintetek köre

Az adatkezelő webhelyét használó valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

Név: Digital Ocean LLC.

Levelezési cím: USA New York 10013, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor,

Telefonszám: +1 888 890 6714

E.mail: [email protected]

Webhely: https://www.digitalocean.com/

6.2 Google LLC

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége.

Adatfeldolgozó neve

Google LLC.

Elérhetősége:

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043, USA

+1 650-253-0000

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webhely látogatottság-kimutatás készítése.

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Kizárólag a Cookie tájékoztatóban szereplő jelen adatfeldolgozóhoz tartozó süti adat.

A webhely látogatottság mérése, keresőmotor optimalizáció.

Érintetek köre

Az adatkezelő webhelyét használó valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja..

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043, USA

+1 650-253-0000

6.3 Cloudflare

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége.

Adatfeldolgozó neve

Cloudflare Inc.

Elérhetősége:

101 Townsend St.

San Francisco ca 94107, Delware

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webhely látogatottság-kimutatás készítése.

Kezelt adatok neve

Adatkezelés céljai

Kizárólag a Cookie tájékoztatóban szereplő jelen adatfeldolgozóhoz tartozó süti adat.

A webhely betöltésiidő gyorsítása.

Érintetek köre

Az adatkezelő webhelyét használó valamennyi érintett (Ön).

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelő és a CDN-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik összhangban és mindenben megfelelve a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni

101 Townsend St.

San Francisco ca 94107, Delware

Tájékoztatjuk, hogy a Cloudflare egy CDN (Contant Delivery Network) szolgáltató. A CDN szolgáltatás egyik legfontosabb része, hogy a statikus tartalmakat a világ több pontjára is kimásol a rendszer. Ez kizárólag az Adatkezelő által megosztott ritkán változó tartalmait például a címképeket jelenti.

7. Adattovábbítás

7.1 Adattovábbítás Magyarországon és az Európai Unióban

A Like Company Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181250; székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/b; adószám: 24767482-1-42; e-mail: [email protected]) Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban adattovábbítást nem végez.

7.2 Adattovábbítás harmadik országba, az Európai Unión kívülre

Az alábbi adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívül található, az adatokat az Európai Unió területén kívül dolgozza fel. Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi Pajzs Egyezmény (Privacy Shild List) részese, azaz biztosítja, hogy az adatok kezelése az Európai Unióban biztosított garanciákkal valósul meg.

Adatfeldolgozó neve

Google LLC.

Cím:

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043, USA

Telefonszám

+1 650-253-0000

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó részére kizárólag a Cookie tájékoztatóban szereplő sütik kerülnek tájékoztatásra.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatvédelmi Pajzs Egyezményről további információt itt találhat: www.privacyshild.gov

8. Cookie („süti”) tájékoztató

8.1 Cookie-k fogalma

A cookie-k („sütik”) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weboldal helyez el a felhasználó – jelen esetben az érintett (Ön) – számítógépén. A cookie-k célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozásában a jelen Cookie tájékoztató tartalmazza.

Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat csak az érintett hozzájárulásával lehet az érintett eszközén elhelyezni, kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a webhely használatával hozzájárulását adja a jelen Cookie Tájékoztatóban szereplő cookie-k használatához. A hozzájárulását Ön az internetböngészőjében bármikor módosíthatja

8.2 Cookie fajták

A cookie-nak számos fajtája létezik:

 1. munkamenet cookie-k: Amelyek az online tevékenységeket tárolják. Mivel a weboldalaknak nincs memóriájuk, a munkamenet cookie-k nélkül a webhely böngészési előzménye mindig üres lenne.
 2. elsődleges cookie-k: Funkciója az online preferenciák nyomon követése. Amikor Ön először látogat meg egy weboldalt, ez az alapértelmezett beállítás. Ha azonban Ön személyre szabja a weboldalt, hogy illeszkedjen a preferenciáihoz, az elsődleges cookie-k „emlékezni fognak” és végrehajtják ezeket a beállításokat a weboldal Ön által történő következő látogatásakor. Így például tárolják a számítógépek a bejelentkezési adatait, a nyelvi beállításokat, a menübeállításokat, a könyvjelzőket stb. Az elsődleges cookie-k további sajátossága, hogy ezek az Ön számítógép merevlemezén tárolódnak hosszabb ideig.
 3. nyomkövető cookie-k: Az online viselkedés alapján gyűjtenek adatokat. Amikor Ön meglátogat egy weboldalt, a nyomkövető cookie-k különböző típusú adatokat gyűjtenek, amelyeket azután a nyomkövető cookie-t létrehozó weboldal továbbít vagy értékesít a hirdetőknek. Ilyen azdat lehet különösen az Ön érdeklődési köre, tartózkodási helye, életkora, online-keresési szokásai stb. A nyomkövető cookie-k az Ön ilyen adatai nyomon követése során információkat gyűjtenek, hogy a marketingesek egyedi hirdetéseket nyújthassanak Önnek. Gyakorlatilag ezért is van az, hogy amikor Ön meglátogat egy weboldalt azok a hirdetések fognak megjelenni amelyek az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelnek.
 4. Google Adwords cookie: Amikor Ön meglátogatja a webhelyünket, az Ön cookieazonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Bővebben itt olvashat róla: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
 5. Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Bővebben itt olvashat róla: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 6. Google Additional Consent Mode cookie: Hidat képez és lehetővé teszi azoknak a A hivatalos szolgáltatóknak a megjelenítését akik az ATP (Google’s Ad Tech Providers) rendszerében szerepelnek de a GVL (IAB Europe Global Vendor List) rendszerében nem.
 7. Facebook cookie (Facebook pixel): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a webhelyen jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az adatkezelőa részletes elemzési adatokat kap a látogatók webhely használatáról. A Facebook pixel segítségével a webhely látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebben itt olvashat róla: https://www.facebook.com/help/cookies/
 8. Publisher Common ID (PubCID): Egy adatvédelem-központú cookie megoldás. A fogyasztói érdekek védelmét szolgálja magánéletét szem előtt tartva épült. A PubCID nem szinkronizálja az azonosítókat (ID) a domainek között, így a domain által generált ID az érintett választása által osztható meg.
 9. A Criteo OneTag cookie: Egy olyan kódrészlet, amely segít felmérni és megérteni az az érintettek által a webhelyen végrehajtott műveleteket.

8.3 Cookie beállítások kezelése

Minden modern internetböngésző engedélyezi a cookie-k beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így az internetböngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja Önnek ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem.

Cookie beállítások kezelése egyes internetböngészőkben:

 1. Microsoft Edge: Az „Eszközök” menüponton belül Ön kiválaszthatja az „Internet beállítások” menüpontot, majd az „Adatvédelem” fület.

Bővebben itt olvashat: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 1. Mozilla Firefox internetböngésző: A Beállítások menüponton Ön kiválaszthatja belül válasszuk az „Adatvédelem és biztonság” fület, majd megkeresheti meg az előzmények részt. A legördülő menü lehetőséget biztosít, hogy Ön egyéni beállításokat használjon.

Bővebben itt olvashat: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 1. Google Chrome internetböngésző: Ön kattinthat a „Továbbiak” (három pont) „Beállítások” pontra a jobb felső sarokban, majd választhatja „speciális” lehetőséget. Az ”Adatvédelem és biztonság” címszó alatt kattinthat a „Tartalombeállítások” elemre és kiválaszthatja a „Cookie-k” lehetőséget.

Bővebben itt olvashat: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 1. Opera internetböngésző: Ön kattinthat a „Beállítások” majd azon belül az „Adatvédelem és biztonság” menüre, majd megkeresheti a”Sütik” részt. Itt lehetősége van beállítani a következőket: 1) Cookie-k elfogadása; 2) Cookie-k tiltása; 3) Cookie-k törlése az Operából való kilépéskor; 4) Harmadik féltől származó sütik és webhelyadatok tiltása.

Bővebben itt olvashat: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

 1. Safari internetböngésző: Ön kattinthat a Safari „Beállítások” menüelemre, majd választhatja az „Adatvédelem” lehetőséget. Itt a következőket teheti: 1) Cookiek blokkolása; 2) a tárolt Cookie-k törlése; 3) Cookie-k kezelése az egyes weboldalakhoz kötődően, 4) Követés leállítása.

Bővebben itt olvashat: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

8.4 Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő által használt cookie-k neve, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama és a kezelt adatok köre.

Cookie-k neve

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés céljai

Adatkezelések időtartama

Kezelt adatok köre

Munkamenet cookie

Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges.

A webhely megfelelő és felhasználóbarát működése.

 

Internetböngésző bezárása.

1 év

2 év

5 év

connect.sid

cref

_gfp_64b

Gdyn

Referer cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Az előző webhely megismerése, amelyről az Adatkezelő web oldalára mutató linket követték.

Internetböngésző bezárása.

HTTP_referer

Cloudflare cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Weboldal betöltési idő gyorsítása.

 

4 hét.

_cfduid

Quantcast cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Webhely interakció adatok készítése.

1 év

1 év

3 hónap

30 nap

30 nap

_qca

mc

d

addtl_consent

euconsent-v2

WordPress cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A webhely testreszabása.

1 hónap

uid

D cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Anonim információk gyűjtése az Adatkezelő webhelyét látogató szokásokról

2 hónap

d

Google Adwords cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Célzott hirdetések elhelyezése;

Hirdetési hatékonyság mérése.

1 év

1 év

1 év

1 nap

1 év

IDE

_gac

ads/ga-audiences

test_cookie

_gads

Uld cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A webhelylátogatottság anonim mérése.

1 hónap

uld

PubCID cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A domain ID szinkronizálás biztonságának biztosítása.

1 év

_pubcid

CasaleMedia cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Webhelyen elhelyezett hirdetésekre adott interakciók vizsgálása.

1 év

2 hónap

2 hónap

1 nap

CMID

CMPS

CMPRO

CMST

Pubmatic cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Más cookie-k használatának engedélyezésének ellenőrzése;

Az előző webhely megismerése, amelyről az Adatkezelő web oldalára mutató linket követték

1 nap

2 hónap

KTPCACOOKIE

KADUSERCOOKIE

Uuid cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Személyreszabott hirdetések megjelenítése az Adatkezelő webhelyen, a korábban meglátogatott webhelyek alapján.

2 hónap

uuid

Bombora cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Célzott hirdetések elhelyezése

1 év

u

Criteo OneTag cookie

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Webhely látogatottság nyomon követesé.

13 hónap

13 hónap

<1 óra

<1 óra

<1 óra

13 hónap

13 hónap

1 óra

5 év

13 hónap

13 hónap

1 év

390 nap

10 nap

30 nap

cto_bidid

cto_bundle

criteo_write_test

cto_tld_test

criteotagDebugMode

cto_clc

cto_sid

cto_pxsig

cto_optout

cto_lwid

cto_idcpy

criteo_cookie_perm

cto_axid

criteo_acid

_uetsid

 

Facebook Pixel cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Célzott Facebook hirdetések megjelenítése;

Konverzió mérése;

Célközönség meghatározása.

3 hónap

2 év

2 hónap

Internetböngésző bezárása

_fbp

_fbc

fr

tr

Google Analytics cookie

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Webhelylátogatás statisztika készítése az érintettek azonosítása nélkül.

 

2 év

24 óra

1 perc

30 másodperc-1 év

90 nap

2 év

10 perc

30 perc

Internetböngésző bezárása

6 hónap

2 év

90 nap

24 óra

24 óra

24 óra

24 óra

24 óra

_ga

_gid

_gat

AMP_TOKEN

_gac_<property-id>

–utma

–utmt

–utmb

–utmc

–utmz

–utmv

-gaexp

_opt_awcid

_opt_awmid

_opt_awgid

_opt_awkid

_opt_utmc

 

9. Érintettek jogai

9.1 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és a minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon például e-mailben köteles megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adhat, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, továbbá indokolatlan késedelem az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt. 

9.1.1 A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

9.1.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.1.3 A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

9.1.4 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.1.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

9.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

9.1.7 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

9.1.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.1.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.2 Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10. Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

10.1 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

10.2 Adatvédelmi incidens bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

10.3 Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

 

Adatkezelő továbbá tájékoztatja arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat a bíróság előtt.

12. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai a https://budapestkornyeke.hu/adatkezeles/ történő közzététellel lépnek hatályba. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató közzétételét követő a webhelyhasználattal Ön elfogadja a módosításokat.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően a https://budapestkornyeke.hu/ oldalon tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ebben az esetben az adatkezelés csak azt követően kezdődhet meg, amennyiben Ön az eltérő célú adatkezeléséről tájékoztatást kapott és Ön azokhoz hozzájárult.

13. Jogszabályi háttér

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet, GDPR)
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) (a továbbiakban: ePrivacy rendelet)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ektv.)
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
 • évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.)

Budapest, 2020. október. 20.

Adatvédelmi Tájékoztató letöltése PDF formátumban