Ha fakivágásra kerül a sor, az hogyan történik? Rengeteg tényező, körülmény befolyásolja a fakivágás egész menetét. Sajnos sokszor elkerülhetetlen egy-egy nagyobb ág levágása, a fa ritkítása vagy akár maga a fakivágás.

Fakivágás Budapesten

fakivágás Budapesten egy nagy szakértelmet igénylő munka. Mindegy, hogy vidéken vagy kisebb-nagyobb városban élünk, a fák, bokrok szerves részét képezik életünknek. A parkok atmoszféráját nagyban meghatározzák a különféle méretű, alakú és korú fásszárú növények. Ezek azon kívül, hogy ékei egy-egy városrésznek, zöldfelületnek (pl. fasorként), védelmi funkciót is ellátnak (nyáron árnyékadók, szél elleni védelem..stb). 

Fakivágás engedély

Talán elsőre bele sem gondolunk, de a fakivágás folyamata bizony sok előkészítést igényel, egyáltalán nem mindegy az sem, hogy a kivágandó fa magánterületen vagy közterületen, például a ház előtt, az utcán helyezkedik el. 

Legelőször mindenképpen tájékozódni kell az adott kerületi önkormányzatnál az ehhez kapcsolódó előírásokról, helyi rendeletekről. A fás szárú növények, tehát fák és bokrok védelméről a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Ez nagyban meghatározza, hogy miként és milyen fás szárú növények telepíthetőek, hogyan történik a gondozásuk és nem utolsó sorban azt, hogy milyen szabályok vannak, ha az esetleges fakivágásra kerül a sor.

A rendelet előírja, hogy hatósági eljárás keretében, érvényes fakivágási engedély alapján történhet az adott fa kivágása. Ebben minden esetben az illetékes kerületi önkormányzat jegyzője dönt, tehát hozzá kell benyújtani a kérelmet. Díszfák esetében a 10 cm nagyobb törzsátmérő, gyümölcsfáknál 20 cm törzsátmérőtől számít engedélykötelesnek a fa kivágása. 

Ha a kivágni szándékozott fa közterületen áll (és az ingatlan előtti terület közterületnek számít), az az önkormányzat tulajdonát képezi, nem vághatjuk csak úgy ki a fát, hiába esetleg mi ültettük, gondoztuk. Ilyen esetben a kerület jegyzőjéhez kell fordulni, és egy formanyomtatványon vagy beadványon kérvényezni kell a fakivágás engedélyezését. 

Döntésekor a jegyző figyelembe veszi, hogy a fakivágás sért-e természetvédelmi, vagy környezetvédelmi érdeket, megfelel-e a településrendezési, valamint szakmai szabályoknak. Előfordulhat azonban, hogy a kivágandó fa olyan veszélyes vagy sérült állapotban van, hogy az engedélyeztetési eljárásra nincs idő. Ilyen esetben a jogszabály lehetővé teszi, hogy a fa kivágását utólagosan jelentsék be. A rendelet azt is kimondja, hogy amennyiben a jegyző esetleg túllépi az ügyintézési határidőt, akkor az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

A fakivágási engedély egyébként a jogerőre emelkedésétől számított 1 évig érvényes.

Fakivágás engedély kérelem

 A fakivágás engedély kérelem minden esetben 3000 Ft-os illetéket von maga után. Ez nem csak a magánszemélyekre, hanem cégekre és közműszolgáltatókra egyaránt vonatkozik.( a saját telken található fa kivágását is be kell jelenteni, de az engedély illetékmentes).

Fakivágás engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

– a kérelmező/bejelentő adatait (név, lakcím/székhely)

– fakivágás okát, indokát (vagyon-, élet-, vagy egészségvédelmi okok pl. súlyos viharkár, allergia, ingatlan veszélyeztetése)

– az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, valamint a kivágandó fa telken belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését.

– kivágandó fa/fák adatait

– tervezett fakivágás részletes leírását

– fás szárú növények telepítési tervé

– fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (dendrológiai szakvélemény, favizsgálat eredménye, építési engedély, fényképek..stb.)

– a kivágásra szánt fák darabszámát, faját, fa esetében annak 1,3 méter magasságban mért törzsátmérőjét

– a kivágás kivitelezésének leírását

–  a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és a telepítés pontos helyének feltüntetésével

Fakivágás magánterületen

Nem közterületen, magánterületen lévő, a rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni csak jogerős fakivágási engedély alapján szabad. Nem elhanyagolható szempontok, melyeket figyelembe kell venni:

Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt jelentő fa esetén, annak kivágását a tulajdonos haladéktalanul köteles elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást 3 napon belül írásban be kell jelenteni a polgármesternek. A bejelentésben (fényképpel pl.)) igazolni kell a fakivágás szükségességét. 

Nem kell bejelentést tenni és engedélyt sem kell kérni akkor, ha valaki a saját telkén az általa ültetett gyümölcsfák ápolásával összefüggő metszést, ifjítást, gallyazást végez.

Speciális eset, ha a magánterületen álló fa valamilyen védettséget élvez (történelmi emlék, védett faj..stb). Ezeknek a példányoknak a kivágásához csak akkor kaphatunk engedélyt, ha a növénynek rossz az egészségi állapota, balesetveszélyes, vagy csak a fa kivágásával lehet végrehajtani valamilyen szükségszerű építési munkálatot, veszély elhárítását.

Fakivágás közterületen

Ahogy azt már a fakivágási engedélyeknél említettem, de nem árt újból kihangsúlyozni, az ingatlan előtti terület általában az önkormányzatok tulajdonát képezik, oda fát ültetni és ebből kifolyólag fát kivágni, csak az önkormányzat beleegyezésével lehet.

A közhasználatú zöldfelület (közutakat kísérő zöldsáv) területére ültetett fa és cserje a közút tartozékát képezik, így ezen fák tulajdonjoga függetlenül attól, hogy azt magánszemély finanszírozta-e, az ingatlan tulajdonosáé lesz.

Sok településen keresztül megy országos közút, amely nem az adott települési önkormányzat tulajdonában, kezelésében áll. Az ilyen országos közutat kísérő zöldsáv területére történő fa és cserje telepítése a Közútkezelő engedélyéhez kötött tevékenység, ezért a lakossági ültetés itt tilos.

Fakivágás szabályai

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) számú Korm. rendelet tartalmazza.

A fakivágás néhány fontosabb szabálya:

  • A 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű díszfa és 20 cm-nél vastagabb gyümölcsfa kivágása engedélyköteles 
  • a kivágásra kerülő fát pótolni kell. A fapótlás helyét, módját az alkalmazott növényfajt, növény méretét, minőségét rendeletek alapján határozzák meg (Invazív fajok pl. fehér akác, mirigyes bálványfa, zöld juhar nem ültethetők!)
  • Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében történhet, szakember jelenlétében.
  •  Fasor alakító-, illetve egészségügyi metszését kizárólag szakember illetve szakcég végezheti.
  •  A fakivágási engedélyt bel- és külterületen egyaránt a területileg illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.
  • Országos, vagy helyi közúthálózat tartozékaként álló, vagy a közút határától 10 méteren belül álló fa esetén az engedély iránti kérelmet a közútkezelőhöz kell benyújtani.
  • A pótlási kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

Néhány fa az alapvető szabályozáson túl is extra védelmet élvez, ilyenek a jelentős városképi környezetben található példányok vagy a védett fák. Sőt, még védett fajba tartozónak sem kell lennie egy fának, ha védelem alatt álló fasor tagja. Ezekben az esetekben nem az önkormányzat, hanem a természetvédelmi hatóság adhat csak engedélyt a kivágásra, ennek eljárási költsége 10 000 forint. Hogy mi számít védettnek, arról a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete rendelkezik.

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos mérések szerint a BudaPestkörnyéke.hu hírportált a forgalmas napokon 340.000 ember olvassa!