Sajnos a családi vagyonkezelőnk létrehozása után sem lehet hátradőlni, hiszen annak működtetése állandó odafigyelést kíván. Ráadásul számtalan veszély és adókockázat vár azokra, akik nem eléggé megfontoltak a vagyonkezelés során.

Kedvezményezetti kifizetések

A vagyonkiadás kedvezményezettek részére több szempontból is bonyolult lehet: egyrészt a vagyonkezelő köteles a – sokszor nem teljesen egyértelmű – szerződés rendelkezéseinek megfelelni. Másrészt a vagyonkiadás jó néhány adózási kérdést vet fel, sőt egy nem megfelelő struktúrálás esetén akár adóteherrel is járhat.

Ugyanis adózási szempontból több dolgot is figyelembe kell venni:

  • tőke vagy hozam kerül-e kifizetésre,
  • milyen rokon kapcsolat van a vagyonrendelő és a kedvezményezett között,
  • a vagyonrendeléshez képest hány év elteltével valósul meg a kifizetés,
  • milyen a felek adózási illetősége.

A fent felsoroltakból kifolyólag fontos, hogy a vagyonkezelő kifizetését dokumentálni jogi és pénzügyi szempontból is: ajánlott a kifizetés alátámasztására éves vagy közbenső pénzügyi beszámolót készíteni és indokolt lehet a kifizetéskor egy tanácsadó segítségét is igénybe venni bvk esetén.

Utódok, kedvezményezettek részletes informálása

A vagyonkezelést a vagyonrendelő hozza létre, amelyhez jogi szempontból nem is szükséges a kedvezményezettek közreműködése. Kiemelten fontos azonban, hogy a kedvezményezettek tájékozottak legyenek: ismerjék meg a vagyonkezelési jogviszony alapvető aspektusait, a saját jogaikat és lehetőségeiket.

Érdemes elkerülni, hogy a vagyonrendelő esetleges halála esetén a kedvezményezettek számára meglepetést okozzanak a vagyonrendelés feltételei. A struktúra továbbműködtetéséhez szükséges tisztában lenniük azzal, hogy mik a lehetőségeik, illetve kötelezettségeik.

Igazán sikeresen csupán abban az esetben működtethető egy családi vagyonkezelés, ha a későbbiekben – érettségétől függően – a második és harmadik generáció bevonására is sor kerül. Mindehhez pedig elengedhetetlen – akár tanácsadó közreműködésével is – a vagyonkezelés rendszerének és a kifizetési elveknek a megismertetése, illetve a gyakori, generációk közötti információátadás. 

Rendszeres felülvizsgálat

A családi viszonyok – akárcsak a jogszabályok – folyamatosan változhatnak, úgymint a vagyonrendelő akarata is. Emellett más egyéb olyan körülmény is felmerülhet, amelynek következtében célszerű az eredeti vagyonrendelési intézkedéseket felülvizsgálni. De mindössze annyi is elegendő ok lehet az ellenőrzésre, hogy megvizsgáljuk minden lépés a vagyonrendelő terve szerint valósult-e meg.

Ennélfogva érdemes a vagyonkezelési struktúrát, a kifizetések rendszerét, valamint a vagyonkezelő tevékenységét évente egyszer felülvizsgálni és kiértékelni. Valószínűleg erre a legpraktikusabb időpont az éves beszámoló elfogadásával egyidőben vagy annak környékén lehet.

Az éves felülvizsgálat során tanácsos azt is szemügyre venni, hogy megvalósultak-e a tervezett vagyonrendelések, a társasági részesedések vagy az ingatlanok tulajdonváltozása bejegyzésre került-e. A felülvizsgálat szintén kiterjedhet a struktúra adózási szempontú átvilágítására.

Számviteli kötelezettségek

A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonról a saját vagyonától és az általa esetlegesen kezelt egyéb vagyonoktól elkülönülő nyilvántartartást kell vezetnie. Habár a kezelt vagyon nem önálló jogalany, azonban a számviteli törvény hatálya alá esik, aminek következtében önálló könyvvezetési kötelezettsége van. Ezzel egyidőben a vagyonkezelő köteles külön eszközérték-nyilvántartást is vezetni a kezelt vagyonról.

Mivel a kezelt vagyon könyveinek precíz és pontos vezetése alapján határozzák meg az esetleges adófizetési kötelezettséget a kedvezményezetti kifizetéskor, ezért ez kiemelt figyelmet igényel.

A kezelt vagyon lényegében az általános számviteli szabályok szerint köteles könyveit és nyilvántartásait vezetni, viszont vonatkozik arra néhány speciális rendelkezés is.

Új (addicionális) vagyonrendelés

bizalmi vagyonkezelés létrehozása során a vagyonrendelőnek nem kötelező a teljes vagyonát vagyonkezelésbe adnia. Fennmaradó vagyonát, illetve a továbbiakban a nevén keletkező vagyont viszont bármikor, egyoldalúan, addicionális vagyonrendelésként átadhatja a vagyonkezelőnek. Mindemellett lehetőség van arra is, hogy a vagyonrendelő halála esetére rendelkezzen arról, hogy a vagyona fennmaradó részét bizalmi vagyonkezelésbe adja.

Az addicionális vagyonrendelés nem egy bonyolult eljárás, sőt annak MNB általi nyilvántartásba vétele sem kötelező. Ennek eredményeképp nem kerül bele a hatósági nyilvántartásba az addicionálisan rendelt vagyonelemek köre.

A vagyonrendelés, valamint a kezelt vagyonból történő vagyonkiadás adózási kötelezettségeit a vagyonkezelés idején hatályban lévő jogszabály határozza meg. Emiatt előfordulhat, hogy a kedvezményezetti vagyonkiadásra a jogszabály több időbeli állapotát is egyszerre kell alkalmazni a különböző időben történt vagyonrendelések esetén.

Vagyongondnok

Amennyiben a vagyonrendelő a vagyonát vagy annak egy részét már vagyonkezelésbe adta, akkor érdekében áll, hogy a vagyonkezelés minden aspektusból a szerződésben megfogalmazott akarata szerint valósuljon meg. Ennek ellenőrzésére a legalkalmasabb személy a vagyongondnok, azaz más néven a protektor.

A protektort a vagyonrendelő bízza meg. A célja, hogy a protektor a vagyonkezelő tevékenysége feletti ellenőrzési jogosultságát (vagy annak egy meghatározott részét) gyakorolja a vagyonkezelővel szemben.

A jogszabályok nem szabályozzák a protektor intézményét, ezért változatos jogokat kaphat:

  • ellenőrzési jogot,
  • mérlegelési jogkört,
  • valamint vétójogot is gyakorolhat a vagyonkezelő döntéseivel szemben.

A protektor és a vagyonrendelő közötti megállapodásban határozzák meg a protektor feladatait és esetleges javadalmazását. 

Központosított (digitális) iratmegőrzés

A vagyonrendelés sok esetben a család teljes vagyonára kiterjed. Az erre vonatkozó dokumentumanyag terjedelmes mennyiségű is lehet: komplexitásuknak köszönhetően a vagyonkezelési szerződés, valamint az azzal együtt létrejött egyéb (pl. vagyonérték alátámasztására szolgáló) dokumentumok is nagy helyet foglalhatnak el. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy – szükség esetén – egyes szenzitív információkhoz (pl. külföldi bankszámlák hozzáférési kódjai) biztosítva legyen a hozzáférés.

A vagyonkezelésben érintettek jogainak gyakorlása, valamint a vagyonkezelő munkájának támogatása miatt elengedhetetlen, hogy ezek a dokumentumok, adatok egy helyen és viszonylag egyszerűen megtalálhatók legyenek.

A dokumentumok, információk megőrzése mindenképpen digitálisan (is) ajánlott, mivel a modern felhőalapú technológia garantálni tudja elérhetőségüket, sérthetetlenségüket és bizalmi jellegének megőrizhetőségét is.

Bank- és értékpapírszámla

A kezelt vagyon megfelelő működésének felétele, hogy a vagyonkezelő a kezelt vagyon részére, saját nevén, elkülönült pénzforgalmi vagy értékpapírszámlát kell nyitnia. Ez a lehetőség itthon egyelőre nem minden banknál elérhető, külföldön pedig függ az adott bank belső szabályaitól, hogy ez a cél megvalósítható-e.

Amennyiben a bankszámla megnyitásakor nem megfelelő információ vagy igény kerül beadásra, akkor előfordulhat, hogy nem fog helyesen működni a vagyonelkülönülítés elve, amely eltér a bvk céljától: kiteszi a vagyont a vagyonrendelő vagy vagyonkezelő kockázatainak. 

További feltétele a kezelt vagyontömeg részére fenntartott számlák működésének, hogy a vagyonkezelő teljesítse a bank pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésére vonatkozó rendszeres információ igénylést.

Érdeklődik a céges vagy a magánvagyon-megoldások iránt? A bizalmi vagyonkezelés, a cégeladás vagy generációváltás mellett döntött? Mi segíthetünk!

Telefon: +36 1 889 2800

E-mail: [email protected]

Web: vagyontervezes.hu

Ez a cikk szponzorált tartalom, megrendelő a vagyontervezes.hu oldalt működtető cég.

Az auditált mérések szerint havonta átlagosan 12 millió alkalommal kattintják az olvasóink Like Company Kft hírportáljait. A támogatott cikkek egy hónapig címlapon vannak, így a partnereink reklámjait tényleg nagyon sokan látják, ezért hatásosak. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát.