A legtöbb településen ezekben a hetekben történik az óvodai beiratkozás. Fontos tudni, hogy kötelező óvodába járni. Az alábbiakban minden fontosat megtalálnak az érintett szülők.

Na nehogy már a kukákba kerülő hirdetési újságokkal szivasd magad! Érj el azonnal több mint 20 ezer agglomerációban élő embert, a hirdetési lapok árainak töredékéért. Reklámozd a szolgáltatásod a BudaPestkörnyéke Facebook oldalán! Részletek itt!

A legfontosabb, hogy mindenképpen tájékozódjunk az önkormányzat vagy az óvoda honlapján, hiszen a pontos dátumok településenként változnak. Ami biztos: a legtöbb helyen március végéig kell leadni a jelentkezési lapokat ahhoz, hogy szeptembertől a gyerek oviba mehessen.

Az óvodakötelezettség

Törvény rendelkezik arról, hogy minden gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a jogszabály alapján köteles a gyermekét beíratni az helyi önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2018-2019-os nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2015. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2019. szeptember 1-től kezdődik.)

Amennyiben egy gyermek másik településre jár majd óvodába, igazolást kell vinni ahhoz az önkormányzathoz, ahol hivatalosan lakik a gyermek.

Kapcsolód cikk: Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás

Felmentési lehetőség

Az adott település jegyzője a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az ötödik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie.

Ha a szülő nem a települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához kell benyújtania. A Felmentési kérelmeket az önkormányzatok jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni. A felmentési kérelmek benyújtásának határideje a legtöbb helyen április vége.

Külföldi tartózkodás

Ha a gyermek külföldön ját óvodába, a szülőnek erről írásban értesíteni kell a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ennek a határideje általában május közepe.

A jegyző figyel

Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és nem is járatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését. A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.

Az óvodai felvétel

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

 • Az óvodai jelentkezéshez általában az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
 • Adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva
 • Védőnői Szakvélemény
 • Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd)
 • Nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéshez – külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetében.
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Egészségügyi könyv
 • Oltási lap
 • A személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról
 • Taj kártya
 • Mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája

A felvételi döntésről az óvodavezetők általában május végéig írásban tájékoztatják a szülőket. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

Itt az agglomeráció 10 legjobb középiskolájának toplistája 2018-ban

Itt az agglomeráció 10 legrosszabb középiskoláinak szégyenlistája

Kiemelt kép: Pilicsaba, új óvoda